Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1   Algemeen

De besloten vennootschap Zorgeloos Studeren B.V. h.o.d.n. WFTsamenvattingen is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 77519167 en is gevestigd aan de Aletta Jacobsstraat 34, 2401 KR te Alphen aan den Rijn, hierna: WFTsamenvattingen. WFTsamenvattingen, is de aanbieder van de Website (www.oefenen.wftsamenvattingen.nl) waar Gebruiker gebruik van maakt met betrekking tot het maken van online oefenexamens. Door gebruik te maken van de Website, gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de online oefenmodule. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt WFTsamenvattingen Gebruiker deze website verder niet te bezoeken en/of te gebruiken. WFTsamenvattingen  raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Website te gebruiken stemt Gebruiker in dat WFTsamenvattingen door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

 

Artikel 2   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

WFTsamenvattingen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van WFTsamenvattingen. WFTsamenvattingen zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de Privacy statement van WFTsamenvattingen .

 

Artikel 3   Gebruik van de Website

 1. WFTsamenvattingen spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt en/of een e-mail heeft ontvangen met een activatiecode.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker WFTsamenvattingen onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken.

 

Artikel 4   Verplichtingen bij het gebruik van de Website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Website. Gebruiker dient zich te onthouden van:
 • op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 • het kopiëren van (onderdelen van) de Website waaronder oefenexamens van WFTsamenvattingen.
 • om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van WFTsamenvattingen.
 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is WFTsamenvattingen gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. WFTsamenvattingen komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Website.
 5. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 6. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up to date houden.
 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met WFTsamenvattingen. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 

Artikel 5   Toegang

 1. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 2. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WFTsamenvattingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website tijdig worden verstrekt aan WFTsamenvattingen.
 3. WFTsamenvattingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat WFTsamenvattingen is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WFTsamenvattingen bekend was.

 

Artikel 6   Beschikbaarheid Website

WFTsamenvattingen staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. WFTsamenvattingen streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. WFTsamenvattingen  is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. WFTsamenvattingen is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 7   Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WFTsamenvattingen of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is WFTsamenvattingen gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. WFTsamenvattingen zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is WFTsamenvattingen aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 8   Betaling

 1. De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WFTsamenvattingen. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van WFTsamenvattingen een andere betalingstermijn overeenkomen.
 5. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door WFTsamenvattingen gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet.
 6. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal WFTsamenvattingen zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien WFTsamenvattingen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

 

Artikel 9   Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart WFTsamenvattingen vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens WFTsamenvattingen.
 2. WFTsamenvattingen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website of die van gelinkte websites.
 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van WFTsamenvattingen jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door WFTsamenvattingen in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In geen geval is WFTsamenvattingen is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 5. WFTsamenvattingen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WFTsamenvattingen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. WFTsamenvattingen is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is WFTsamenvattingen aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van WFTsamenvattingen vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WFTsamenvattingen. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WFTsamenvattingen dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 10   Overmacht

 1. WFTsamenvattingen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van WFTsamenvattingen en (x) overige situaties die naar het oordeel van WFTsamenvattingen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. WFTsamenvattingen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WFTsamenvattingen zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 11   Intellectuele eigendomsrechten

Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van WFTsamenvattingen, alsmede op de goede naam van WFTsamenvattingen. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder online oefenexamens, berusten uitsluitend bij WFTsamenvattingen en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 

Artikel 12   Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Website van WFTsamenvattingen wordt aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@wftsamenvattingen.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WFTsamenvattingen de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. WFTsamenvattingen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 13   Wijzigingen

WFTsamenvattingen heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Website inzien.

 

Artikel 14   Geschillenbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen WFTsamenvattingen en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen WFTsamenvattingen en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Alphen aan den Rijn, 23 mei 2023